尊龙凯时

尊龙凯时 - 人生就是搏!

Polityka prywatno?ci

Polityka prywatno?ci

Firma Trina Solar traktuj? polityke prywatno?ci jako swoje zobowi?zanie do ochrony ka?dej osoby lub firmy. To o?wiadczenie przedstawia nasza polityk? ochrony danych osobowych, które u?ytkownik pozwala nam zebra?, kiedy wchodzi na nasz? stron? internetow?. Traktujemy dane osobowe u?ytkowników poufnie i przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczególno?ci Ogólnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych w Unii Europejskiej (GDPR), je?li maj? zastosowanie.    

 

Administrator

Administratorem strony internetowej i przetwarzania danych zgromadzonych za pomoc? tej strony jest:

Trina Solar Co. Ltd.
No. 2 Tianhe Road
Trina PV Industrial Park
Xinbei District
Jiangsu
China

Administratorem przetwarzania wszystkich danych posiadanych przez firm? Trina Solar w krajach, gdzie ?wiadczy us?ugi, a tak?e danych przetwarzanych lokalnie i przekazanych przez firm? Trina Solar swoim lokalnym placówkom dzieki wizycie u?ytkownika na lokalnej witrynie jest odpowiedna placówka Trina Power, której dane kontaktowe znajduj? si? w cz??ci Kontakt.    .  

W polityce prywatno?ci firmy Trina Solar zarówno Trina Solar jak i wszystkie jej lokalne placówki przetwarzaj? dane osobowe. Poni?sze regulacje dotycz? wszystkich wy?ej wymienionych w równym stopniu.

 

Przetwarzanie danych podczas u?ywania tej strony internetowej

Jest mo?liwym u?ycie naszej strony internetowej bez pozostawiania osobistych danych u?ytkownika. Dla komfortu odwiedzaj?cego nasz? stron? i dla dostarczenia u?ytkownikowi us?ug po wizycie na stronie mo?e by? koniecznym zgromadzenie i przetworzenie danych identyfikuj?cych u?ytkownika i podstawowych informacji. Dla przyk?adu, serwer internetowy u?ywany przez nas automatycznie nagrywa informacje, które wyszukiwarka u?ytkownika przesy?a nam podczas odwiedzin na naszej stronie. Nagrane informacje to adres IP komputera lub innego urz?dzenia u?ywanego do po??czenia, data i czas odwiedzin ( z uwzgl?dnieniem strefy czasowej), a tak?e informacji jaka strona lub plik by? dost?pny, z jakiej domeny u?ytkownik ma dost?p do naszej strony internetowej (adres URL strony fererencyjnej), jaki system operacyjny i przegl?darka by?y u?ywane. Przetworzenie tych danych, w szczególno?ci adresu IP, jak i pozosta?ych wspomnianych elementów, jest wymagane do dostarczenia tre?ci naszej strony internetowej. W tym celu adres IP u?ytkownika musi zosta? zapami?tany na czas sesji. Trina Solar nie zestawi tych danych z danymi z innych ?róde?. Przetwarzanie danych dla mo?liwo?ci u?ycia naszej strony internetowej jest wymagane, jako ?e mamy uzasadniony interes w ?wiadczeniu naszych us?ug. Jednak?e, zastrzegamy sobie prawo uzyskania wi?kszej ilo?ci danych osobowych za po?rednictwem naszej strony internetowej. Je?li nie chcesz, by Twoje poufne dany zosta?y zebrane, nie przekazuj nam ich.

Je?li u?ytkownik prze?le nam zapytanie za pomoc? formularza kontaktowego lub kontaktu dostarczanego na naszej stronie internetowej, jego dane dostarczone w formie kontaktu lub adresu email wraz z informacjami szczegó?owymi z zapytania zostan? zapisane i u?yte w celu powi?zanym z przelewem, dla przyk?adu dla przetworzenia zamówienia u?ytkownika lub  dalszej korespondencji.

Zachowanie i u?ycie danych osobowych jest dzia?aniem zgodnym z przepisami prawnymi dotycz?cymi wykonania lub zawarcia umowy,  w zakresie, w jakim dane osobowe s? przekazywane w celu zawarcia umowy z nami. Tylko w takim wypadku dostarczenie danych osobowych jest niezb?dne. W innej sytuacji przechowywanie czy u?ycie danych jest realizowane w naszym uzasadnionym interesie, np.: przetworzenia zapytania u?ytkownika.

 

Przetwarzanie pozosta?ych danych

Kiedy mamy wy?wiadczy? u?ytkownikowi us?uge lub dostarczy? towar lub my wymagamy us?ug od u?ytkownika, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe u?ytkownika tylko w zakresie niezb?dnym do ?wiadczenia us?ug lub realizacji umowy.

Przetwarzanie danych w tym celu jest zgodne z prawem na podstawie wykonania umowy. Dane osobowe nam dostarczone mog? by? gromadzone i przetworzone, kiedy my lub podmioty powi?zane przeprowadzaj? dzia?ania.

To równiez mo?e wymaga? ujawniania danych osobowych u?ytkownika naszym firmom partnerskim lub us?ugodawcom, zaanga?owanym w ?wiadczenie us?ug lub realizacj? umowy, na przyk?ad firmom spedycji lub innym us?ugodawcom. Równie? dokonuje si? przeniesienia na dostawców us?ug, którymi si? zajmujemy, w celu realizacji umowy. We wszystkich przypadkach przetwarzania danych, jak opisano powy?ej, s?u?y realizacji umowy, podanie danych u?ytkownika s?u?y zawarciu umowy. Bez osobowych danych u?ytkownika wykonanie umowy by?oby dla nas niemo?liwe.  

  

Biuletyny

Je?li chcesz otrzymywac nasz biuletyn, nale?y zarejestrowa? si? w odpowiednim z nich. Do rejestracji i przes?ania u?ytkownikowi biuletynu potrzebujemy aktualnego adresu emailowego u?ytkownika. By upewni? si?, ?e u?ytkownik jest w?a?cicielem podanego adresu emailowego i rzeczywi?cie chce otrzymywa? od nas wiadomo?ci, u?ywamy podwójnego sprawdzania procesu rejestracji. Po zatwierdzeniu rejestracji, uzytkownik otrzyma od nas link do potwierdzenia i jednocze?nie umo?liwienia subskrybcji biuletynu. Kiedy u?ytkownik umo?liwi dostarczanie mu biuletynu przez klikni?cie w link, jego rejestracja zostaje potwierdzona i biuletyn jest mu przesy?any.       

Przetwarzanie danych dla biuletynu jest zgodne z prawem na podstawie potwierdzenia z?o?onego oddzielnie podczas rejestracji. Mo?na zrezygnowa? z subskrybcji biuletynu drog? emailowom i uniewa?nic zgod? na jego otrzymywanie. By zrezygnowa? lub cofn?? zgod? u?ytkownik musi jedynie przes?ac nam wiadomo?c emailem lub klikn?? w link zamieszczony w ka?dym biuletynie.

 

Pliki cookies

Kiedy u?ywasz naszej strony  internetowej, ma?e pliki tekstowe nazwyane plikami cookies s? gromadzone na twardym dysku u?ytkownika. Pliki cookies ?ledz? informacje o nawigacji komputera u?ytkownika na naszej stronie internetowej (u?ywane strony, data, czas, d?ugo?? wizyty). Plik cookie jest pobierany podczas pierwszej wizyty przy u?yciu przegl?darki, aby umo?liwi? serwerowi okre?lenie komputera, podczas kolejnej wizyty, np.: w celu ?ledzenia informacji statystycznych o nawigacji niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Niektóre pliki cookies s? wa?ne dla funkcjonowania naszej strony internetowej i s? domy?lnie w??czane i u?ywane przez nas, gdy u?ytkownik odwiedza nasz? witryn?. Te pliki cookies s? usuwane w momencie zamkni?cia przegl?darki (nazywane sa plikami cookies sesyjnymi). Nasza strona u?ywa takich plików cookies, aby u?atwi? korzystanie z zawarto?ci strony i jej dostarczanie, a tak?e dostosowa? jej zawarto?? do wybranych ustawień i potrzeb informacyjnych. U?ytkownik strony nie mo?e zosta? zidentyfikowany dzi?ki informacjom zebranym przez nas za pomoc? opisywanych plików cookies. Jest dla nas niezb?dnym zainstalowanie takich plików, by firma Trina Solar mog?a dostarcza? oferty handlowe w formie online, a tak?e pracujemy nad optymalizacj? pewnych funkcji po??danych przez u?ytkowników strony. Przetwarzanie danych osobowych w takim kontek?cie jest konieczne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie dzia?aj?cej oferty online dla odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow? oraz do odwiedzenia i wykorzystania tej strony w mo?liwie najkorzystniejszy i jak najbardziej efektywny sposób.

U?ywamy tak?e pewnych trwa?ych plików cookies zbieranych na pewien okres czasu zale?nie od rodzaju pliku cookie. Takie pliki pomagaj? nam w szczególno?ci ulepszy? nawigacj? na stronie internetowej i zmierzy? skuteczno?? naszej strony. U?ycie takich plików zdarza si? tylko za zgod? u?ytkownika na okre?lone cele u us?ugi, które s? wyszczególnione poni?ej. Mo?na przejrze? i zmienic ustawienia w stosunku do plików cookies tutaj.

Mo?na ustawi? swoj? wyszukiwark?, by informowa?a u?ytkownika, kiedy pliki cookies s? u?ywane, dla przestania automatycznego akceptowania plików cookies, a czasem, aby umo?liwi? umieszczanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Mo?na równie? usun?? zebrane pliki cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej. Kiedy pliki cookies s? dezaktywowane, funkcjonowanie naszej stronu intermetowej mo?e by? ograniczone.

 

Google Analytics

Witryna korzysta z Google Analytics, us?ugi do analizy liczby odwiedzin stron internetowych udost?pnianej przez Google. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google”), co pozwala na analiz? sposobu korzystania z naszej oferty na podstawie plików cookies. Pliki cookie u?ywane przez Google Analytics s? przechowywane przez maksymalnie dwa lata. Informacje generowane przez pliki cookie dotycz?ce korzystania z naszej Witryny (w tym adres IP) b?d? przesy?ane i przechowywane przez Google na serwerach Google równie? poza państwami cz?onkowskimi Unii Europejskiej (?UE”), takimi jak Stany Zjednoczone. Trina Solar korzysta z Google Analytics razem z dostosowaniem "_anonymizelP()". Poniewa? anonimizacja IP jest w??czona w naszej ofercie, Google skróci Twój adres IP przed przes?aniem go na serwer Google w Stanach Zjednoczonych w ramach UE lub na inne strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny Twojego u?ytkowania naszej Witryny i innych ofert, sporz?dzanie raportów z aktywno?ci w Witrynie oraz dostarczanie innych us?ug zwi?zanych z dzia?alno?ci? Witryny i korzystaniem dla nas z Internetu, takie jak zrozumienie sposobu, w jaki trafi?e? na nasz? stron? internetow?. Mo?esz zrezygnowa? z plików cookie, wybieraj?c odpowiednie ustawienia w swojej przegl?darce. Jednak wtedy mo?esz nie by? w stanie korzysta? z naszej oferty z pe?n? jej funkcjonalno?ci?. Ponadto mo?esz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych tworzonych przez pliki cookie i zwi?zanych z korzystaniem z naszej Witryny i us?ug (w tym adresu IP), w tym jego przetwarzanie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przegl?darki dost?pnej pod nast?puj?cym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji o praktykach przetwarzania przez Google w zwi?zku z Google Analytics i dalszym post?powaniem Google z przetwarzanymi danymi, odwied? odpowiedni? stron? internetow? Google (http://google.com/analytics/terms/pl.html), a tak?e polityk? prywatno?ci Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl). Aby uzyska? szczegó?owe informacje, w szczególno?ci dotycz?ce realizacji przys?uguj?cych Państwu praw osoby, której dane dotycz?, odwied? stron? https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

W celu transmisji do Stanów Zjednoczonych wraz z Google przyj?li?my standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i, zgodnie z tymi klauzulami, uzgodnione o podejmowaniu odpowiednich ?rodków ochronnych, które w zale?no?ci od poziomu ochrony wymaganych danych obejmuj? równie? szyfrowanie oraz inne ?rodki i mog? by? ulepszone zgodnie z wymogami prawnymi i technicznymi na odpowiedni poziom ochrony pliku z danymi.

Aktywujemy Google Analytics tylko za Twoj? zgod? i korzystamy z us?ugi tylko wtedy, aby analizowa? korzystanie z naszej Witryny i us?ug, aby stale si? rozwija? i optymalizowa? nasz? Witryn? i us?ugi w sposób przyjazny dla u?ytkownika. Zgod? mo?na wycofa? w dowolnym czasie w przysz?o?ci, zmieniaj?c swoje ustawienia dotycz?ce plików cookies.

Trina Solar nie b?dzie przeprowadza? zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Hotjar

Korzystamy z Hotjar, narz?dzia do analityki internetowej dostarczanego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (?Hotjar”), do oceny korzystania z naszej Witryny i sprawdzania, które obszary Witryny mo?na jeszcze zmieni? na lepsz? u?yteczno??, pod warunkiem, ?e wyrazisz na to zgod?. W tym celu Hotjar wykorzystuje i analizuje nasze pliki cookie i dane dotycz?ce sposobu korzystania z Witryny, w tym adres IP, sekcje odwiedzanej Witryny, Twoje indywidualne klikni?cia i ruchy w Witrynie. Pliki cookies s? przechowywane maksymalnie przez 30 dni. Adresy IP s? obcinane przed zapisaniem przez Hotjar.

Aktywujemy Hotjar tylko wtedy, gdy wyra?asz zgod? na przetwarzanie danych za po?rednictwem tego narz?dzia. Mo?esz wycofa? Twoj? zgod? w dowolnym momencie ze skutkiem na przysz?o?? poprzez zmian? ustawień dotycz?cych plików cookies. Wszystkie dane s? przekazywane do Hotjar na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych i Hotjar.

Mo?esz równie? zapobiec przetwarzaniu przez Hotjar Twoich danych w naszej Witrynie i na innych stronach internetowych firm korzystaj?cych z Hotjar poprzez aktywacj? tzw. ustawienia ?Nie ?led? mnie” w swojej przegl?darce internetowej.  Hotjar nie zbiera ani nie wykorzystuje ?adnych danych o Tobie, je?li aktywowa?e? to ustawienie. Aby uzyska? szczegó?owe informacje na temat w??czania tego ustawienia, zapoznaj si? z opisem, poni?ej link: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Aby uzyska? wi?cej informacji o tym, jak Hotjar obs?uguje dane osobowe, odwied? stron? Hotjar dotycz?c? polityki prywatno?ci na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

Marketo

W Serwisie wykorzystywana jest us?uga analityczna Marketo, je?li wyrazisz na to zgod?. ?wiadczeniodawca tej us?ugi to Marketo Inc., 901 Mariner Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA (?Marketo”). Korzystaj?c z Marketo mo?emy dostarcza? spersonalizowane tre?ci i oferty w naszej Witrynie, w newsletterach oraz w innej komunikacji z u?ytkownikami i klientami. St?d, Marketo analizuje interakcje poszczególnych u?ytkowników i klientów w naszej Witrynie, w szczególno?ci okre?lone produkty i spersonalizowane strony przegl?dane w celu uzyskania wgl?du w potrzeby u?ytkowników, istotne dla nich informacje oraz atrakcyjne projekty i komunikacj?. W celu analizy interakcji u?ytkowników w Serwisie, Marketo ustawia pliki cookie, które s? przechowywane maksymalnie przez dwa lata. Marketo przetwarza te pliki cookie i informacje o Twojej wizycie w Witrynie, takie jak przegl?dane produkty w czasie Twoich wizyt w Witrynie oraz u?ywane formularze kontaktowe i rejestracyjne. Dane mog? by? równie? przetwarzane na serwerach Marketo w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

U?ywamy Marketo zgodnie z opisem, je?li zgadzasz si? na t? us?ug?. Mo?esz wycofa? swoj? zgod? w dowolnym momencie w przysz?o?ci, zmieniaj?c ustawienia dotycz?ce plików cookies. Przekazywanie danych do Marketo w USA opiera si? na standardowych klauzulach ochrony danych UE, które s? zawarte w umowie pomi?dzy Marketo a nami. Uzgodnione klauzule równie? zapewniaj? odpowiednie ?rodki ochrony danych, takie jak szyfrowanie danych. Te ?rodki ochronne b?d? dodatkowo uzupe?niane zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz ramami technicznymi dla odpowiedniego poziomu ochrony danych. W celu uzyskania dalszych szczegó?owych informacji w sprawie post?powania z danymi przez Marketo, zapoznaj si? z ich polityk? prywatno?ci pod adresem: https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

 

Reklamy w LinkedIn

Korzystamy z us?ug reklamowych LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (?LinkedIn”) w celu promowania naszych us?ug na stronach LinkedIn i ich partnerów (?sie? reklamowa LinkedIn”) i, je?li wyrazisz na to zgod?, zmierz wyniki i skuteczno?? tych promocji za pomoc? plików cookie.

LinkedIn ustala na w?asn? odpowiedzialno?? i wed?ug w?asnego uznania, która reklama jest wy?wietlana dla konkretnego u?ytkownika, czasu i miejsca wy?wietlenia oraz zwi?zanego z tym przetwarzania danych. Jako firma nie mamy wp?ywu ani wgl?du w to przetwarzanie i mo?emy wybiera? tylko z zestawu ogólnych ograniczeń, które s? podane przez LinkedIn, przed zleceniem reklamy.

Aby zmierzy? wyniki naszych kampanii reklamowych, LinkedIn ustawia pliki cookie w momencie wej?cia na nasz? stron? internetow?. Te pliki cookie s? usuwane najpó?niej po dwóch latach. Kiedy u?ytkownicy odwiedzaj? nasz? stron? internetow? po obejrzeniu i klikni?ciu naszej reklamy, my i LinkedIn otrzymujemy informacj? o interakcji u?ytkownika z reklam?. LinkedIn przetwarza te informacje, pliki cookie umieszczane przez LinkedIn oraz niektóre dane na urz?dzeniu u?ytkownika (takie jak adres IP) na swoich serwerach w USA, w celu ustalenia, czy u?ytkownicy z?o?yli zamówienie, czy wykonali inn? akcj? w naszej Witrynie w zwi?zku z nasz? reklam?. LinkedIn podsumowuje ogólne ustalenia w zgromadzonych raportach i dostarcza nam te raporty, chocia? my nie mamy wgl?du w dane poszczególnych u?ytkowników.

To przetwarzanie danych w celu pomiaru kampanii reklamowych i przesy?ania danych do LinkedIn w tym przypadku ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgod?, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie w przysz?o?ci, zmieniaj?c ustawienia dotycz?ce plików cookie. Mo?esz równie? uniemo?liwi? LinkedIn ustawienie plików cookie za pomoc? ustawień przegl?darki i usun?? wszystkie pliki cookie ju? ustawione. Transmisja danych do LinkedIn w USA odbywa si? wy??cznie w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które zawarli?my z LinkedIn. Ponadto, do poziomu ochrony okre?lonego w tych klauzulach, razem z LinkedIn zapewniamy tak?e odpowiednie ?rodki ochronne zgodnie z konkretnym przetwarzaniem i wra?liwo?ci? danych, w tym szyfrowanie danych.

Poniewa? przetwarzanie Twoich danych odbywa si? bezpo?rednio przez LinkedIn wed?ug w?asnego uznania, tylko LinkedIn ma dost?p do przetwarzanych danych osobowych i mo?e w pe?ni egzekwowa? Twoje prawa dotycz?ce tego przetwarzania. Zwracamy uwag?, ?e dochodzenie swoich praw jako osoby, których dotycz? dane mo?na najskuteczniej okre?li? bezpo?rednio na LinkedIn. Wi?cej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn i punktów kontaktowych w celu skorzystania z przys?uguj?cych praw wobec LinkedIn, mo?na znale?? poprzez zapoznanie si? z polityk? prywatno?ci LinkedIn pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy i a tak?e: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung?lang=pl.

 

Filmy w serwisie YouTube

Tre?ci (takie jak filmy) z platformy wideo YouTube mog? by? wstawiane na naszej stronie internetowej. Ta us?uga jest obs?ugiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia we wspó?pracy z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube), spó?ka zale?na Google.

Je?li wyrazisz zgod? na wykorzystanie filmów z YouTube i odwiedzenie cz??ci naszego serwisu, która zawiera tre?ci YouTube, nawi?zywane jest po??czenie z serwerami YouTube lub Google, które dostarczaj? im Twój adres IP. Równie? fakt, ?e odwiedzi?e? nasz? stron? internetow? jest komunikowany podczas odtwarzania filmów z YouTube. Je?li jeste? zalogowany na swoim koncie YouTube w tym samym czasie, informacje te mog? by? równie? bezpo?rednio przypisane do Twojego osobistego profilu. Mo?na temu zapobiec, wylogowuj?c si? wcze?niej ze swojego konta YouTube. Przetwarzanie danych przez YouTube lub Google mo?e odbywa? si? równie? w krajach trzecich poza Uni? Europejsk? lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególno?ci w USA. Szczegó?y dotycz?ce ochrony danych w serwisie YouTube i Google, w szczególno?ci co do rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych, mo?na znale?? pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

YouTube ocenia równie? statystycznie wy?wietlenia filmów i dostarcza nam raporty w sprawie tych ocen, które jednak zawieraj? jedynie ogólne informacje na temat informacji, takich jak ??czna liczba wy?wietleń. Pod tym wzgl?dem nie otrzymujemy ?adnych bardziej szczegó?owych informacji o poszczególnych osobach, których te dane dotycz?. W miar? mo?liwo?ci wstawiamy filmy w sposób, w jaki YouTube nie ustawia plików cookie w celu analizowania zachowania u?ytkownika podczas uzyskiwania dost?pu do filmów na naszych stronach internetowych (tzw. ?rozszerzony tryb ochrony danych”). Wychodzimy zatem z za?o?enia, ?e w ramach oceny wy?wietleń filmów na YouTube, nie ma miejsca bardziej dok?adna ocena zachowania osób, których dane dotycz?, i nie mo?na ich przypisa? do poszczególnych osób. Jednak YouTube przeprowadza ogóln? ocen? filmów automatycznie i niezale?nie, bez mo?liwo?ci ich dezaktywacji lub wp?ywu na to lub uzyskania bli?szego wgl?du w analizy.

Poprzez wstawienie us?ugi YouTube, d??ymy do zapewnienia odwiedzaj?cym nasz? stron? internetow? z filmami informacyjnymi mo?liwie najbardziej przyjazny dla u?ytkownika sposób i statystycznie oceni? ogl?dalno?? filmów. Ma to na celu popraw? do?wiadczenia u?ytkownika, podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Pami?taj, ?e nie ma odpowiedniej decyzji Komisji UE w odniesieniu do USA i ?e nie ma tam stale wysokiego poziomu ochrony danych ze wzgl?du na ró?ne przepisy prawne. Przekazywanie danych na serwery u?ywane przez Google lub YouTube w USA mo?e w zwi?zku z tym powodowa? dodatkowe ryzyko, na przyk?ad mo?e by? trudniej wyegzekwowa? prawa osoby, której dane dotycz?, w stosunku do tych danych. W przypadku przesy?ania danych do USA doszli?my z Google do porozumienia w sprawie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej, które równie? okre?laj? wdro?enie odpowiednich ?rodków ochronnych dla konkretnego przypadku, co mo?e równie? obejmowa? szyfrowanie danych w zale?no?ci od potrzeby ochrony.

Udost?pniamy tre?ci YouTube na naszej stronie internetowej tylko wtedy, gdy wyrazi?e? zgod? na przetwarzanie Twoich danych przez YouTube lub Google. Mo?esz odwo?a? ju? przyznane wyra?enie zgody na dane urz?dzenie końcowe w ustawieniach plików cookies w dowolnym momencie ze skutkiem na przysz?o??.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

Trina Solar b?dzie ?ci?le zarz?dza? i chroni? dane osobowe, które nam przekazujesz. Mamy podj?te odpowiednie techniczne i organizacyjne ?rodki ostro?no?ci zapobiegaj?ce stratom, niew?a?ciwym u?yciom lub nieuprawnionym zmianom Twoich danych osobowych. Przechowujemy wszystkie Twoje dane osobowe udost?pniane na naszych bezpiecznych serwerach. Nale?y jednak pami?ta?, ?e transfer danych trwa, a Internet nigdy nie jest ca?kowicie bezpieczny i nie mo?emy zagwarantowa? bezpieczeństwa danych przekazywanych w Internecie.

 

Ujawnianie danych osobowych

Zasadniczo Twoje dane osobowe nie b?d? przekazywane osobom trzecim bez Twojego wyra?nego wyra?enia zgody. Wyj?tki dotycz? tylko przelewów do naszych us?ugodawców lub partnerów do wspó?pracy, których potrzebujemy, aby ?wiadczy? nasze us?ugi i nasz? ofert? online i których odpowiednio zaanga?owali?my (np. dostawców us?ug technicznych, us?ugodawców p?atno?ci lub wysy?ki newslettera). Twoje dane zostan? w ten sposób przekazane do takiej us?ugi dostawcom i partnerom wspó?pracuj?cym w celu realizacji umowy lub realizacji naszych uzasadnionych interesów. W takich przypadkach, podobnie jak nasi partnerzy, ?ci?le przestrzegamy ustawowej ochrony danych przepisami. Oczywi?cie przed przekazaniem Twoich danych osobowych zapewniamy, ?e ka?dy dostawca us?ugi i partnerzy wspó?pracuj?cy podj?li niezb?dne techniczne i organizacyjne ?rodki zapewniaj?ce odpowiedni poziom ochrony. Ilo?? przekazywanych danych jest ograniczona do odpowiednio wymaganego minimum. Komunikacja do instytucji państwowych i organów uprawnionych do uzyskiwania informacji b?dzie równie? przeprowadzana tylko w ramach prawnych obowi?zków ujawnienia, lub, je?li jeste?my zobowi?zani decyzj? s?du do ujawnienia informacji. W takim przypadku ujawnienie Twoich danych jest wymagane w celu wype?nienia obowi?zku prawnego, któremu podlega Trina Solar.

 

Ogólny okres przechowywania i usuwania

Twoje dane osobowe b?dziemy przetwarza? nie d?u?ej ni? ?wiadczenie naszych us?ug lub osi?gni?cie celu przetwarzania lub dochodzenia prawnie uzasadnionych powodów po naszej stronie, w tym wymaganych przez ustawowe okresy przechowywania, wymagaj?cych przetwarzania. Dane osobowe dotycz?ce Ciebie zostan? usuni?te, gdy tylko cel ich przetwarzania przestanie istnie?. Je?eli istniej? uzasadnione powody sprzeciwiaj?ce si? usuni?ciu, na przyk?ad ustawowe okresy zachowywania lub przechowywania, przetwarzanie tych danych b?dzie ograniczone. W takim przypadku dane zostan? usuni?te, gdy tylko ustanie przyczyna dalszego przechowywania, np. w przypadku wyga?ni?cia ustawowego okresu przechowywania.

 

Twoje prawa jako mieszkańca Unii Europejskiej

RODO stanowi, ?e w ka?dej chwili masz prawo do uzyskania od nas informacji na temat danych osobowych dotycz?cych Ciebie przechowywanych w Trina Solar, w celach przetwarzania, sk?d dane te pochodz?, jakiego rodzaju ujawnienie zosta?o dokonane, o odbiorcach lub kategorie odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o okresach przechowywania, oraz o prawach osoby, której dane dotycz?, bezp?atnie, na pi?mie lub w formie elektronicznej. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie za??da? sprostowania niedok?adnych danych osobowych, a tak?e usuni?cia danych osobowych dotycz?cych Ciebie, chyba ?e uzasadnione powody sprzeciwiaj? si? temu usuni?ciu lub ograniczeniu przetwarzania. W zakresie, w jakim dotycz? danych osobowych, które s? wymagane do ?wiadczenia naszej us?ugi, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, takie dane mog? by? wykonane dopiero po zaprzestaniu korzystania z naszej oferty. Z przyczyn zwi?zanych z Twoj? szczególn? sytuacj? masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwi? si? przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, chyba ?e mo?emy wykaza? wa?ne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które s? nadrz?dne wobec interesów lub takie przetwarzanie s?u?y ustaleniu, wykonaniu lub obronie prawnej roszczenia (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpo?redniego masz prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych bez dalszego uzasadniania (art. 21 ust. 2 RODO). Ponadto w przypadku, gdy poda?e? swoje dane osobowe, a my przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, masz prawo ??da? podania tych danych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego, a tak?e prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie mo?liwe (tzw. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO). W ka?dej chwili mo?esz wycofa? wszystkie swoje zgody na wykorzystanie danych osobowych ze skutkiem na przysz?o??. Mo?esz równie? z?o?y? skarg? do organu nadzorczego, je?li uwa?asz, ?e dane przetwarzane przez nas naruszaj? przepisy ustawowe. Aby wyegzekwowa? swoje prawa, skontaktuj si? z lokalnym punktem Trina Solar znajduj?cym si? w pobli?u Twojego miejsca zamieszkania.

 

Inspektor ochrony danych

Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Trina Solar pod adresem privacyEU@trinasolar.com.

 

Linki do Innych witryn internetowych

Niniejsza Polityka Prywatno?ci ma zastosowanie wy??cznie do zawarto?ci stron internetowych Trina Solar i przetwarzania danych na serwerach, z których korzystamy. Nie obejmuje takich tre?ci i stron internetowych wykorzystywanych przez osoby trzecie, do których nasza oferta jedynie odsy?a. Na Stronie Trina Solar mog? znajdowa? si? linki do innych stron internetowych.  Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za gromadzenie danych i praktyki informacyjne na tych stronach internetowych. Aby uzyska? szczegó?owe informacje na temat ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych, prosimy o odniesienie si? do o?wiadczeń o ochronie prywatno?ci dostawców odpowiednich stron internetowych.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatno?ci

Zastrzegamy sobie prawo do przegl?dania co jaki? czas powy?szej Polityki Prywatno?ci w ci?gu ram regulacyjnych obowi?zuj?cych przepisów i regulacji oraz opublikowania zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej, o ile zostanie to uznane za stosowne, na przyk?ad ze wzgl?du na nowe rozwi?zania techniczne rozwoju lub zmiany w prawie lub naszej dzia?alno?ci biznesowej. Prosimy, aby regularnie sprawdza? i czyta? t? stron? internetow?, aby upewni? si?, ?e nasza zaktualizowana Polityka Prywatno?ci jest dla ciebie znana.

【网站地图】【sitemap】