尊龙凯时

尊龙凯时 - 人生就是搏!

O?wiadczenie prawne

Informacje i materia?y na tej stronie internetowej s? dostarczane przez Trina Solar Co., Ltd, (?Trina Solar”) wy??cznie w celach informacyjnych. Prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z niniejszymi warunkami przed odwiedzeniem tej strony internetowej. Uzyskuj?c dost?p do tej strony internetowej lub pobieraj?c jakiekolwiek materia?y z tej strony, wyra?asz zgod? na przestrzeganie i zwi?zanie si? poni?szymi warunkami przedstawionymi poni?ej i innymi miejscami na stronie. Je?li nie zgadzasz si? z niniejszymi warunkami, nie wchod? na t? stron? internetow? ani nie pobieraj ?adnych materia?ów z tej strony. Kontynuowanie korzystania z witryny oznacza, ?e przeczyta?e?, zrozumia?e? i zgodzi?e? si? podlega? temu o?wiadczeniu oraz przestrzega?e? wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji.

 

Ograniczenia

Niniejsza witryna internetowa i inne witryny internetowe, do których prowadz? ??cza, s? przeznaczone wy??cznie do zgodnego z prawem u?ytku cz?onków ogó?u spo?eczeństwa. Niniejszym udziela si? u?ytkownikom pozwolenia na dost?p do zawarto?ci tej strony internetowej wy??cznie do osobistego, niekomercyjnego u?ytku. Jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie, wy?wietlanie, tworzenie kopii lustrzanych na serwerach niekontrolowanych przez Trina Solar lub inne wykorzystanie jakichkolwiek tre?ci z tej strony internetowej mo?e zosta? uznane za naruszenie obowi?zuj?cego prawa. Przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e Trina Solar zastrzega sobie prawo wed?ug w?asnego uznania do odrzucenia lub zablokowania dost?pu do strony internetowej w dowolnym momencie. Trina Solar mo?e zmodyfikowa?, zawiesi?, wycofa? lub przerwa? dzia?anie tej witryny internetowej lub jej zawarto?ci (w tym O?wiadczenie prawne) w dowolnym momencie bez wcze?niejszego powiadomienia.

 

Prawa w?asno?ci intelektualnej

Przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e rozumiesz, ?e zawarto?? tej strony internetowej jest chroniona w Chińskiej Republice Ludowej i na arenie mi?dzynarodowej przez obowi?zuj?ce przepisy, w tym mi?dzy innymi prawa autorskie i postanowienia traktatów, prawa dotycz?ce znaków towarowych, prawa patentowe i inne przepisy dotycz?ce praw w?asno?ci i nieuczciwej konkurencji. Prawa w?asno?ci intelektualnej do wszelkich tre?ci na tej stronie (w tym mi?dzy innymi do danych, s?ów, diagramów, obrazów, audio lub wideo) nale?? do Trina Solar lub powi?zanych z ni? stron. Bez uprzedniej pisemnej zgody nikomu nie wolno kopiowa?, powiela?, rozpowszechnia?, publikowa?, przedrukowywa?, zmienia? ani wy?wietla? zawarto?ci tej witryny. Nikt nie b?dzie móg? tworzy? kopii lustrzanych na serwerach innych ni? Trina Solar bez uprzedniej pisemnej zgody. Dost?p do tej strony internetowej nie daje ?adnej licencji na prawa w?asno?ci intelektualnej Trina Solar lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

Klauzula zrzeczenia si? odpowiedzialno?ci

Trina Solar dok?ada wszelkich starań, aby zapewni? bezpieczne, dok?adne i kompletne informacje na tej stronie internetowej. Jednak fragmenty informacji zawartych w tej witrynie mog? zawiera? nieaktualne informacje, nie?cis?o?ci i b??dy typograficzne. Materia?y i us?ugi na tej stronie internetowej s? dostarczane na zasadzie ?tak jak jest”, a Trina Solar nie sk?ada ?adnych o?wiadczeń ani gwarancji, wyra?nych, dorozumianych lub ustawowych, co do dok?adno?ci i kompletno?ci materia?ów lub us?ug ?wiadczonych na tej stronie internetowej. W najszerszym zakresie dozwolonym i z zastrze?eniem obowi?zuj?cego prawa, Trina Solar zrzeka si? wszelkich gwarancji dotycz?cych tre?ci, dokumentacji, produktów i us?ug zawartych na tej stronie internetowej, wyra?nych lub dorozumianych, w tym mi?dzy innymi dorozumianych gwarancji zadowalaj?cej jako?ci, zbywalno?ci, przydatno?ci do okre?lonego celu i nienaruszalno?ci. Trina Solar, jej funkcjonariusze, pracownicy lub agenci nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju wynikaj?ce z lub w zwi?zku z wykorzystaniem lub wykonaniem informacji, w tym mi?dzy innymi za szkody lub straty spowodowane poleganiem na dok?adno?ci lub aktualno?? jakichkolwiek informacji lub szkody poniesione w wyniku przegl?dania, rozpowszechniania lub kopiowania tych materia?ów.

 

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

W ?adnym wypadku Trina Solar nie ponosi odpowiedzialno?ci wobec ?adnej ze stron za jakiekolwiek bezpo?rednie, po?rednie, specjalne lub wynikowe szkody, straty lub wydatki powsta?e w zwi?zku z t? stron? internetow? lub jak?kolwiek podlinkowan? stron? internetow? lub korzystaniem z niej. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki zwi?zane z a) brakiem mo?liwo?ci korzystania z tej witryny przez jak?kolwiek stron?, b) brakiem wydajno?ci, c) jakimkolwiek b??dem, pomini?ciem, przerw?, wad?, opó?nieniem w dzia?aniu lub transmisji , d) wszelkie wirusy komputerowe oraz e) wszelkie awarie linii lub systemu, nawet je?li firma Trina Solar zosta?a z wyprzedzeniem poinformowana o mo?liwo?ci wyst?pienia takich szkód, strat lub wydatków.

 

Brak relacji z klientem

Dost?p do tej strony internetowej nie wi??e si? z ?adnymi relacjami zwi?zanymi z klientami, doradczymi, powierniczymi lub zawodowymi z Trina Solar lub ?adn? inn? osob?.

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna internetowa zawiera ??cza do witryn internetowych osób trzecich. Linki te s? udost?pniane wy??cznie jako grzeczno?ciowe i dla wygody go?cia. Strony, do których prowadz? linki, nie s? pod kontrol? Trina Solar. Je?li zdecydujesz si? uzyska? dost?p do stron osób trzecich po??czonych z t? witryn?, robisz to w ca?o?ci na w?asne ryzyko i ponosisz odpowiedzialno?? za podj?cie wszelkich ?rodków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi destrukcyjnymi elementami. Trina Solar nie udziela ?adnych gwarancji co do dok?adno?ci i kompletno?ci takich linków. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty, szkody lub obra?enia wynikaj?ce z po??czonych stron internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez strony trzecie. Trina Solar nie popiera informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialno?ci za funkcjonalno?? lub zak?ócenia spowodowane przez zewn?trzne strony internetowe oraz za wszelkie informacje, materia?y, produkty lub us?ugi publikowane lub oferowane na takich stronach internetowych osób trzecich, do których prowadz? linki do tej strony internetowej.

 

Prawo w?a?ciwe

Uzyskuj?c dost?p do tej witryny internetowej, zgadzasz si?, ?e prawo Chińskiej Republiki Ludowej, bez wzgl?du na kolizj? zasad prawa, b?dzie mia?o zastosowanie do wszystkich spraw zwi?zanych z t? witryn? internetow? i zgadzasz si?, ?e wszelkie spory s?dowe w zwi?zku z t? witryn? internetow? b?d? podlega?y wy??cznej jurysdykcji s?dów w Changzhou, prowincja Jiangsu, Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Odszkodowania

Zgadzasz si? zabezpieczy? i zwolni? z odpowiedzialno?ci Trina Solar, jej spó?ki zale?ne, stowarzyszone, dyrektorów, urz?dników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub ??daniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wysuwanymi przez jak?kolwiek stron? trzeci? w zwi?zku z korzystaniem przez Ciebie z witryny z naruszeniem przez Ciebie niniejszego O?wiadczenia prawnego lub naruszeniem przez Ciebie jakiejkolwiek w?asno?ci intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 

O?wiadczenie "Safe Harbor"

Stosowane przez nas s?owa ?oczekiwa?”, ?przewidywa?”, ?szacowa?”, ?prognoza”, ?cel”, ?plan”, ?zamiar” i podobnych wyra?eń maj? na celu identyfikacj? stwierdzeń dotycz?cych przysz?o?ci. Chocia? te stwierdzenia reprezentuj? nasz? aktualn? ocen? tego, co mo?e przynie?? przysz?o??, i uwa?amy, ?e te oceny s? rozs?dne, rzeczywiste wyniki mog? si? znacznie ró?ni? ze wzgl?du na wiele wa?nych czynników ryzyka, które s? opisane w dokumentach SEC firmy Trina Solar.

【网站地图】【sitemap】